Symboly – Posvátná geometrie

Posvátná geometrie je podstata Všeho vyjádřená v jednoduchých symbolech, obrazcích a prostorových tělesech.
Posvátná geometrie spojuje všechny duchovní a náboženské systémy, filozofii, teologii, psychologii, přírodní vědy – biologií, geologií, astronomií, velmi se týká i historie, umění a architektury. Vyskytuje se v mnoha kulturách napříč historií a její metody můžeme nalézt v plánování a stavbách různých chrámů, mešit, kostelů, oltářů, posvátných studen nebo třeba návsí a také v duchovním umění. Má podobné historické základy jako numerologie, protože ve starověku se geometrie a aritmetika spojovaly v jeden celek a aritmetické zákonitosti byly vyznávány jen pokud měly oporu v geometrii.

Posvátnou geometrii dnes najdeme také jako součást mandal – tzv. mandaly dle posvátné geometrie můžeme vytvořit pouze za pomoci kružítka. Stejně velké kružnice, které mají na svém obvodu středy dalších stejně velkých kružnic tvoří semeno, květ i strom života a jsou sami o sobě mandalou. Ve vzniklé „síti“ můžeme najít řadu obrazců, symbolů a zákonitostí, kterých využívá i moderní architektura. Květ života je proto symbolem nejvyšší budovy světa Burdž Chalífy. Pro některé je zakladatelem posvátné geometrie starověký filozof Platón, protože vybral 5 pravidelných mnohostěnů se shodnými stěnami, tzv. platónská tělesa a ke každému přiřadil po jednom živlu. Ještě do dob Johannese Keplera (16.-17. století) mezi vědci přetrvávala víra v geometrickou podstatu světa. Z novověku můžeme zmínit např. Dr. Roberta Moona, amerického fyzika, chemika a technika zapleteného do projektu Manhattan, který se zasloužil o objevy v jaderné fyzice. Vytvořil tzv. Moonův model atomu, ve kterém vyvozuje prostorové rozložení částic v atomu a periodicitu prvků na základě Platónských těles.

Vesica piscis („rybí měchýř”) – Dvojice protínajících se kružnic se středy na svých obvodech, tzn. že centrála má délku poloměru jedné z nich (symbolizuje první dualitu a první den stvoření).

Semeno života – 7 kružnic vzešlých z Vesica piscis tak, že do něj přidáváme další kružnice tak, že jejich středy leží na průsečíku první kružnice a jakékoli další kružnice (Na každou kružnici připadá jeden den stvoření. Ve výsledku tedy Semeno života symbolizuje začátek stvoření – prvních 7 dní.).

Květ života – další expanzí (dokreslováním dalších kružnic na všechny průsečíky) vzniká stále větší obrazec. Je-li ohraničen kolem dokola tak, aby kompletních kružnic bylo vidět jen 19, vznikne Květ života. Tento útvar byl nalezen v mnoha kulturách v rámci duchovních praktik, ale i v rámci umění. Např. v Osirisově chrámu v Abydosu v Egyptě nebo v Indii, také v Číně, Izraeli, Japonsku či Mexiku. Podle New Age obsahuje Květ života fundamentální sdělení o povaze prostoru a času a může poskytnout jakési osvícení pro ty, kteří hluboce studovali posvátnou geometrii.

Strom života – Spojením středů určitých kružnic vznikne Strom života, který je ústředním mystickým symbolem učení Kabaly.

Vejce života – Vybráním 13 středových kruhů Květu života lze získat základ pro 7 kružnic Vejce života, které připomíná embryo ve fázi rozdělení do 8 buněk. Je mu také dáván význam, protože spojením středů kružnic vznikne dvojrozměrnou projekci krychle – jednoho z platónských těles.

Ovoce života je dokončením Květu života, tj. dokreslením chybějících kružnic osekaných zmíněným ohraničením a následným vybráním všech dotýkajících se kružnic (kterých je 13), jejichž středy leží na takových přímkách, které dělí 360° na šestiny a protínají se v jednom bodě – středu celého obrazce.

Metatronova krychle je dvojrozměrná projekce tělesa, která vznikne vzájemným spojením všech středů kružnic se všemi v Ovoci života.

Z Metatronovy krychle vyplývají všechna Platónská tělesa. Vybráním určitých úseček vznikne dvojrozměrné projekce zmíněných těles. Zleva: Metatronova krychle, dvojitý, tzv. „hvězdný“, čtyřstěn (Davidova hvězda), šestistěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn.

Strom života

Symbol stromu života provází lidstvo od nepaměti a najdeme ho v různých mytologiích, kulturách a náboženství, kdy byl strom vždy uctíván zejména jako univerzální symbol života, moudrosti, stvoření, jednoty, plodnosti (např. keltská a germánská mytologie, egyptská a řecká mytologie, buddhismus, křesťanství, kabala, wicca).
Strom Života odkazuje na provázanost síly nebeské – duchovní a pozemské – materiální, na vědomí božské Jednoty, toho co je jak uvnitř, tak vně, nahoře i dole, to co je projevené i to co zůstává skryté.
Kořeny stromu se ztrácejí hluboko v zemi, kde čerpají sílu a živiny, mohutný kmen stojí pevně v prostoru, větve se rozrůstají do všech světových stran a koruna stromu míří k Nebesům, odkud čerpá vesmírnou energii. Strom života symbolizuje také životní sílu a nesmrtelnost.